Правилник о похваљивању и награђивању ученика

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 43. став 1. тачка 1. Статута Школе, Школски одбор Основне школе “Вељко Петровић“ Бегеч, на седници одржаној 27. 02. 2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

 ОШ “ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ БЕГЕЧ

Члан 1.

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Основној школи „Вељко Петровић“ у Бегечу прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.

Члан 2.

У току школовања ученик може да  добије:

1) диплому за изузетан општи успех,

2) диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних области или предмета.

Ученику се диплома из става 1. овог члана додељује у складу са актом министра просвете о врсти диплома, начину и условима за њихово додељивање.

Списак добитника диплома објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје најмање 15 дана.

Члан 3.

Похвале могу бити усмене и писмене.

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за по­стиг­нуте резултате у учењу и владању у току тромесечја.

Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на роди­тељском састанку.

Писмену похвалу ученик добија:

1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта;

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног предмета.

Списак писмено похваљених ученика објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје најмање 7 дана.        

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 4.

Ученик може добити следеће награде:

1) књигу за  завршен први разред;

2) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех (за ученике од II до VIII разреда;

3) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског такмичења из наставног  предмета.

Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школ­ског такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити награђен и:

1) бесплатним уџбеницима,

2) другим примереним поклоном.

Награда из претходног става додељује се у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора, а на основу одлуке наставничког већа.

Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на њој оста­је најмање 7 дана.

Награду не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 5.

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој иницијативи или на образложени усмени предлог предметног наставника.

Писмену похвалу ученику додељује одељењско веће, на образложени усмени предлог одељењског старешине или предметног наставника.

Награде ученицима додељује наставничко веће, на образложени писмени предлог  одељењског старешине, одељењског већа или предметног наставника.

Члан 6.

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала “Ученик генерације”.

Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу,  владању и позитивном односу према ученицима и запосленима тј. ученику који у току основног образовања и васпитања има одличан успех са највишим просеком оцена у току школовања, примерно владање и највећи број бодова за успех на такмичењима у складу са чланом 240. Статута.

Успех ученика са просеком оцена 5.0 бодује се 15 бодова,  успех 4.9-5.0 бодује се 12 бодова и успех 4.8- 4.9 бодује се 10 бодова, а успех 4.5 – 4.8  бодује се  5 бодова.

Број бодова из успеха ученика добија се збиром појединачних успеха ученика по разредима од другог до осмог разреда подељен са бројем разреда тј. са 7.

Ученик коме припада “Вукова диплома“ добија још 10 бодова на успех.

Ученик генерације је онај који у збиру има највише бодова из успеха, резултата такмичења, примерног владањa и гласова одељењске заједнице.

Члан 7.

Примерно владање кандидат за доделу похвале “Ученик генерације” мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.

Члан 8.

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такми­чењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете или признатих од стране тог министарства.

1. За успех на школском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 3 бода;

– за освојено друго место – 2 бода;

– за освојено треће место – 1 бод.

2. За успех на општинском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 5 бодова;

– за освојено друго место – 4 бода;

– за освојено треће место – 3 бода.

3. За успех на окружном такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 10 бодова;

– за освојено друго место – 8 бодова;

– за освојено треће место – 6 бодова.

4. За успех на републичком такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 20 бодова;

– за освојено друго место – 18 бодова;

– за освојено треће место – 16 бодова.

5. За успех на међународном такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 24 бодова;

– за освојено друго место – 22 бодова;

– за освојено треће место – 20 бодова.

Члан 9.

Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области физичког васпитања, ликовне културе, музичке културе и техничког обра­зовања.

Члан 10.

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским  радом, односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признају се бодови на основу критеријума утврђених у члану 8. Правилника умањених за 50 % од предвиђених бодова и то:

1. За успех на школском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 1.5  бодова;

– за освојено друго место – 1 бод;

– за освојено треће место – 0.5 бодова;

2. За успех на општинском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 2.5 бодова;

– за освојено друго место – 2 бода;

– за освојено треће место – 1.5 бодова.

3. За успех на окружном такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 5 бодова;

– за освојено друго место – 4 бода;

– за освојено треће место – 3 бода.

4. За успех на републичком такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 10 бодова;

– за освојено друго место – 9 бодова;

– за освојено треће место – 8 бодова.

5. За успех на међународном такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 12 бодова;

– за освојено друго место – 11 бодова;

– за освојено треће место – 10 бодова.

Члан 11.

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењско веће на образложен предлог одељењског старешине уз прибављено мишљење одељењске заједнице ученика осмог разреда, најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.

Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навође­ње података о успеху и владању ученика.

Одељењска заједница се изјашњава тајним гласањем о кандидатима за “Ученика генерације“ који имају одличан успех и примерно владање од другог до осмог разреда, које одељењској заједници предлаже одељењски старешина у складу са критеријумима из члана 6. Правилника.

Прва три ученика који добију највише гласова одељењске заједнице добијају бодове на укупан број бодова које утврђује комисија за “Ученика генерације“ из члана 12. Правилника.

Ученик са највише гласова добијених од стране одељењске заједнице добија 3 бода, ученик други по броју гласова одељењске заједнице добија 2 бода и ученик који је трећи по броју гласова одељењске заједнице добија 1 бод.

Члан 13.

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује комисију, у чијем саставу су педагог, секретар школе и два наставника (наставник разредне и наставник предметне наставе). Председник комисије је педагог.

Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале “Ученик генерације”.

У случају да исти број бодова имају два или више ученика, комисија ће наставничком већу предложити да се похвала “Ученик генерације” додели свим таквим ученицима.

У састав комисије не може ући наставник који предаје неком од предложених кандидата.

Члан 14.

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале “Ученик генерације”, као и о награди за изабраног ученика.

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.

Члан 15.

Ученик генерације награђује се књигом.

Ученик генерације, поред књиге, може добити и награду у облику бесплатне екскурзије, летовања,  зимовања или у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.

Одлука о додели похвале „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли Школе, заједно с фотографијом ученика генерације и подацима о његовом животу и раду. Одлука остаје на огласној табли најмање 30 дана.

Члан 16.

Школа може да додели ученику посебну похвалу “Спортиста генерације“.

Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у спортским такмичењема у индивидуалним спортским дисциплинама тј. који је освојио једно од прва три места на окружном или републичком такмичењу из индивидуалне спортске дисиплине и који је у току основног образовања имао примерно владање и најмање врлодобар успех по разредима од другог до осмог разреда.

Одлуку о избору “Спортисте генерације“ доноси наставничко веће на истој седници на којој се доноси одлука о избору “Ученика генерације“, а “Ученик генерације“ може бити проглашен и “Спортистом генерације“ уколико испуњава услове из става 2. овог члана.

Поступак бодовања и предлагања “Спортисте генерације“ спроводи комисија именована за “Ученика генерације“, а на основу бодова:

1.За успех на окружном такмичењу из појединачне спортке диспилине ученику припада:

– за освојено прво место – 10 бодова;

– за освојено друго место – 8 бодова;

– за освојено треће место – 6 бодова.

2. За успех на републичком такмичењу из појединачне спортске дисциплине ученику припада:

– за освојено прво место – 20 бодова;

– за освојено друго место – 18 бодова;

– за освојено треће место – 16 бодова.

“Спортиста генерације“ је ученик који је освојио највише бодова по основу резултата на окружном или републичком такмичењу из става 5. овог члана и има примерно владање и најмање врлодобар општи успех по разредима од другог до осмог разреда.

Уколико два или више ученика имају исти број бодова на основу резултата на спортским такмичењима из става 5. овог члана, комисија ће предложити наставничком већу да се за “Спортисту генерације“ изабере ученик који има већи број бодова остварених на основу општег успеха од другог до осмог разреда.

Уколико дав или више ученика имају исти број бодова на основу резултата из спортских такмичења из става 5. овог члана и исти број бодова из успеха, комисија ће наставничком већеу предложити да се похвала “спортиста генерације“ додели свим ученицима.

Члан 17.

Спортиста генерације, поред књиге, може добити и награду у облику бесплатне екскурзије, летовања,  зимовања или у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.

Одлука о додели похвале „Спортиста генерације“ објављује се на огласној табли Школе, заједно с фотографијом ученика генерације и подацима о његовом животу и раду. Одлука остаје на огласној табли најмање 30 дана.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

            Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању ученика у  ОШ “Вељко Петровић“ Бегеч, бр. 414/13 од 17. 12. 2013. године.

                                                                   ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                        ____________________________

                                                                                Верона Веселинов

            Правилник је заведен под деловодним бројем 115-8/18 од 27.02.2018. године, објављен је на огласној табли Школе 28.02.2018. године, а ступио на снагу дана 08.03.2018. године.

                                                                        Секретар Школе:

                                                                        ___________________

                                                                          Тамара Стаменковић